Zase ty kruháče

Rubriky: Noviny
Aneta Linková  Sdílet článek na nebo

Dne 6. prosince bude na facebookovém profilu města možné položit Ing. Petrovi otázky, které by vás ohledně kruhového objezdu, případně celé studie zajímaly. 

Zase ty kruháče

Zase ty kruháče!

Požádali jsme projektanta Ing. Tomáše Petra o souhrnný popis k okružní křižovatce a Studii bezpečnosti Masarykovy ul.

Dne 6. prosince bude na facebookovém profilu města možné položit Ing. Petrovi otázky, které by vás ohledně kruhového objezdu, případně celé studie zajímaly. 

 

Nová okružní křižovatka je součástí koncepce zklidnění dopravy na ulici Masarykova. Její návrh vycházel ze Studie bezpečnosti dopravy ulic Masarykova, Budovatelů, Křičkova a Soškova, zpracované v roce 2017.

Okružní křižovatky jsou obecně funkčním řešením ke zklidňování dopravy. Jsou stavěny hlavně kvůli své bezpečnosti. Středový kruh tvoří přirozenou překážku, kolem které jezdí řidiči pomaleji, a proto i případné nehody mívají jen lehké následky – vozidla se obvykle srazí svými boky v ostrém úhlu, zatímco na klasické křižovatce ke střetu dochází spíše v pravém úhlu nebo čelně, s horšími následky. 

Součástí dalších opatření, vycházejících z předmětné studie, by měla být modernizace přechodu pro chodce u Penny Marketu, spočívající ve zřízení dělícího/ochranného ostrůvku. Dalšími opatřeními jsou přestavba křižovatky na Komenského náměstí na okružní, včetně zkrácení přechodu pro chodce u JK Marketu a zřízení nového přechodu pro chodce mezi Billou a autobusovým nádražím. V celém úseku ulice Masarykova budou, na základě zásad pro úpravy průtahů silnic obcemi, zúženy jízdní pruhy na hodnoty odpovídající platným normám. V navazujících ulicích by mělo dojít ke zřízení komunikací pro pěší, v návaznosti na stávající chodníky (ulice Soškova a Křičkova). Na ulici Budovatelů bude řešeno parkování a organizace provozu. 

Okružní křižovatka MasarykovaKřičkovaSoškova má celkový průměr 28 m. Z toho je šířka okružního pásu 6,20 m, prstenec z žulové kostky 2,50 m a kruhový středový ostrov o průměru 10,6 m. Křižovatka má 4 vjezdy a výjezdy: II/354 Masarykova, II/354 Křičkova, II/360 Soškova a místní komunikace k bytovým domům. Vjezdy a výjezdy silničních průtahů jsou rozděleny směrovacími ostrůvky z žulové kostky. Na základě zásad pro úpravy průtahů silnic obcemi byly na ulicích Masarykova, Křičkova a Soškova zúženy jízdní pruhy na hodnoty odpovídající platným normám. Základní šířka silnice mezi obrubami je 7 m. Byla prověřována i možnost oválu, ale z důvodu možností stávajícího prostoru není vhodný. V případě oválu by křižovatka byla ještě větší.

V rámci stavby křižovatky došlo k úpravě přidruženého dopravního prostoru. Došlo k rekonstrukci stávající pojezdové plochy v parčíku se zřízením nové odstavné zpevněné plochy pro kolmé stání. Rekonstrukcí prošly rovněž chodníky, aby byly zajištěny požadavky na bezpečnost, šířkové uspořádání a bezbariérovost. V návaznosti na pěší trasy byly na ulicích Masarykova, Křičkova a Soškova vybudovány přechody pro chodce. Na vjezdu k bytovým domům bylo zřízeno místo usnadňující přecházení. Délka přechodu pro chodce na ulici Masarykova má 6,5 m, na ulici Soškova 7 m a na ulici Křičkova je přechod z důvodu bezpečnosti rozdělen dělícím/ochranným ostrůvkem. Přechody pro chodce jsou tak kratší a bezpečnější. Došlo k rekonstrukci stávajícího zálivu zastávky MHD na ulici Masarykova. Mezi zastávkou a přechodem pro chodce byl zřízen parkovací záliv délky 20 m pro podélné stání. Před křižovatkou byl vybudován záliv pro zásobování. Na ulici Soškova byl ve směru na Pohledec, před prodejnou Lyže Slonek, zřízen záliv pro dvě podélná stání. 

V souvislosti se stavbou došlo také k plynofikaci lokality, rekonstrukci veřejného osvětlení a rekonstrukci vodovodu a kanalizace. 

Přechod pro chodce u bývalého konzumu Buchtová byl navržen přímo na pěší trasu ve směru ulice Drobného. Délka přechodu by měla být co nejkratší a přechod by měl být kolmo k ose komunikace. Měl by zohledňovat nejen pěší trasu směrem k ulici Drobného, ale i opačným směrem na ulici Masarykova. Přechod je rozdělen ochranným ostrůvkem pro chodce. Pokud by došlo k jeho posunu směrem k ulici Drobného, způsobilo by to komplikace nebo znemožnilo odbočení vozidel z Drobného na Křičkovu a opačně, stejně tak sjezd parčíku.

Další reakce jsme zaznamenali na přechod u kina. Pokud bychom přechod posunuli až k okružní křižovatce, nebylo by přesto možné zachování původního přechodu (vzdálenost mezi přechody by měla být alespoň 100 m). Nová poloha přechodu je tedy optimální z hlediska požadavku na přecházení před křižovatkou a pěší trasou mezi sídlištěm na Hornické a kinem.

Celkově by se měla po dokončení všech etap stát Masarykova ulice bezpečným místem pro život lidí a pohyb aut, kterých stále přibývá i díky rozvoji města a novým stavbám v této lokalitě.

 
Dotazník