Noviny

Pravidla pro vydávání

Pravidla pro vydávání zpravodaje Novoměstsko.

1. Základní ustanovení

1.1. Novoměstsko je periodickým tiskem města Nové Město na Moravě. Vydavatelem je příspěvková organizace Novoměstská kulturní zařízení Nové Město na Moravě (NKZ).

1.2. Novoměstsko je registrováno u MK ČR pod evidenčním číslem E 11263

1.3. Vydávání Novoměstska se řídí těmito Pravidly pro vydávání zpravodaje Novoměstsko, zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku.

1.4. Novoměstsko je periodikem veřejné služby. Jeho posláním je šířit objektivní a vyvážené informace potřebné pro svobodné utváření názorů na činnost radnice a dále též poskytovat občanům kulturní a společenské informace.

2. Koncepce obsahu

2.1. Novoměstsko přináší informace, komentáře a další publicistiku k politickému, společenskému a kulturnímu dění.

2.2. Vydavatel poskytuje přiměřený prostor ve smyslu § 4 tiskového zákona pro prezentaci názorů všech zvolených zastupitelů a pro výměnu názorů občanů.

3. Redakční rada

3.1. Je zřizována NKZ.

3.2. Dohlíží na dodržování pravidel pro vydávání Novoměstska. V případě zjištěného porušení pravidel, navrhne Redakční rada nápravná opatření Redakci.

3.3. Redakční rada nezasahuje do přípravy jednotlivých čísel zpravodaje.

3.4. Redakční rada projednává připomínky, návrhy a stížnosti.

3.5. Má 3 členy. Členem redakční rady nejsou členové rady ani zastupitelstva města. Dva nominanty navrhnou zastupitelé a třetím bude ředitel NKZ nebo jím určený zaměstnanec.

3.6. Práce v Redakční radě není honorována.

4. Redakce

4.1. Redakci tvoří redaktor, případně další spolupracovníci.

4.2. Vydávání Novoměstska řídí redaktor, kterého jmenuje a odvolává ředitel NKZ.

4.3. Redaktor zajišťuje obsah jednotlivých vydání Novoměstska v souladu s koncepcí obsahu dle bodu 2 a odpovídá vydavateli za zpracování a včasné předání předlohy Novoměstska k dalšímu technickému zpracování (ke grafické úpravě, korektuře, tisku apod.)

5. Zásady redakční práce

5.1. Inzerce je vždy viditelně oddělena od ostatního obsahu a musí být zřetelně označena.

5.2. Redakce aktivně vyhledává alternativní názory na společenské a politické dění.

5.3. Redakce zjišťuje informace o významných připravovaných rozhodnutích a poskytuje veřejnosti informace, jak se k nim vyjádřit a účastnit se.

6. Příprava a zveřejňování příspěvků

6.1. Zajištění prostoru pro zastupitele a občany je v následujícím rozsahu: 3 zastupitelé dostanou určitý omezený prostor v každém čísle. Jejich výběr bude politicky vyvážený na základě jejich politické příslušnosti. Občané dostanou v každém čísle vymezený prostor k vyjádření pomocí speciálního webového formuláře. Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravit příspěvky. O publikování příspěvků a o uveřejnění více příspěvků stejného autora rozhoduje Redakce. Ve vyjímečných případech je možné některou z výše zmíněných rubrik vypustit.

6.2. Nejsou zveřejňovány příspěvky, které

a) haní osoby z důvodu rasy, etnického původu, pohlaví, věku, zdravotního postižení, sexuální orientace, náboženství či víry,

b) týkající se soukromých sporů občanů či skupin občanů, které nesouvisejí s děním v obci

c) nepodepsané příspěvky.

6.3. Na zveřejnění zaslaného příspěvku není právní nárok, o výběru ke zveřejnění rozhoduje Redakce. To neplatí u názorových příspěvků členů zastupitelstva.

6.4. Pro všechny články zveřejněné v Novoměstsku platí:

a) Redaktor je povinen u každého příspěvku obsahujícího tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, nebo jména či pověsti určité právnické osoby, poskytnout této osobě prostor k vyjádření.

b) Vyjádření dle písm. a) se omezí pouze na tvrzení, kterým se původní tvrzení uvádí na pravou míru a je přiměřené rozsahu napadeného sdělení.

7. Inzerce a financování

7.1. Inzerce je vždy viditelně oddělena od ostatního obsahu a musí být zřetelně označena. Inzerce tvoří 20 % plochy, tedy 4 stránky z 20. Výjimečně může být rozšířena na 5 stránek z 24.

7.2. Zpravodaj Novoměstsko je zdarma.

7.3. Příspěvky a fotky přispěvatelů nejsou placeny, pokud se autor nedomluví s Redakcí jinak.

7.4.Vzpomínky, minibazar, blahopřání jsou zveřejňovány za úplatu. Výši ceny si stanoví NKZ.

Přílohy:

Specifická pravidla

Směrnice

Bližší specifika

1. Rozsah článku pro zastupitele činí 1 000 znaků do jednoho vydání Novoměstska. V každém Novoměstsku budou maximálně 3 zastupitelé. Zastupitelé budou vždy osloveni editorem podle daného vzorce: zastupitel vítězné strany, zastupitel opoziční strany a zastupitel koaliční strany. Rozvržení vzorce se aktualizuje na každé volební období po konzultaci v Radě města.

2. Rozsah článků pro občany činí 1 600 znaků.

O zveřejnění více než jednoho příspěvku stejného autora v jednom čísle a o zveřejnění příspěvků přesahujících maximální stanovený rozsah rozhoduje redaktor. S výjimkou názorových příspěvků zastupitelů na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní nárok, o výběru příspěvků ke zveřejnění rozhoduje redaktor.

Vydavatel může reagovat na příspěvky čtenářů ve stejném čísle, ve kterém mají být uveřejněny, pokud jsou zásadní informace v daném článku chybné, zavádějící nebo nepravdivé a jejich upřesnění nebo uvedení na pravou míru v zájmu informovanosti veřejnosti není vhodné odložit až do příštího čísla.

Redaktor je povinen každý příspěvek obsahující tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, nebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby, poskytnout této osobě k vyjádření.

Redaktor si vyhrazuje právo uveřejnit příspěvek a vyjádření k němu pouze jednou (bez dalších reakcí) v jednom vydání novin.

Pokud autor použije ve svém příspěvku informace převzaté z jiného periodika či jiného zdroje chráněného autorskými právy, a předem si nezajistí souhlas autora převzatých informací, nebo neuvede zdroj takovéto informace, nese osobní odpovědnost za případné právní důsledky.

Autor příspěvku jehož přílohou je fotografie má povolení ji zveřejnit a řídí se autorskými právy.

3. V rámci kampaně před komunálními volbami má každá politická strana a každé volební sdružení kandidující do zastupitelstva města Nového Města na Moravě právo na 1 tiskovou stranu pro bezplatnou propagaci formou inzerátu v jednom určeném vydání zpravodaje Novoměstska. Zpravidla se jedná o poslední číslo před volbami.

4. Specifika se mění na základě návrhu redaktora a redakční rady s vědomím rady města.

Směrnice pro inzerci

1. Přednostní právo inzerce mají firmy a podnikatelé z Nového Města na Moravě a místních částí.

2. Není povolena inzerce, která má urážlivý charakter, propaguje různá ilegální politická hnutí a která je v rozporu s obecnou slušností, dobrými mravy a zákony České republiky. Konkrétně se jedná o inzerci ze strany poskytovatelů finančních půjček, provozovatelů nevěstinců, prodejců erotického zboží a také inzerci, jež propaguje ilegální politické hnutí.

3. Problematické také mohou být také některé druhy inzerátů. Zveřejnění inzerátů například nabízejí práci ve wellness centrech, kosmetických konzultantů, dále příjem reklamních e-mailů či vyplňování dotazníků, je nutné předem konzultovat s editorem Novoměstska.

Mgr. et Bc. Veronika Teplá

ředitelka

Novoměstských kulturních zařízení

V Novém Městě na Moravě dne 1. 1. 2020.

NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Tyršova 1001
592 31 Nové Město na Moravě
  • IČ: 00372854
  • DIČ: CZ00372854
  • Datová schránka: zdcsqvm
  • Registrační značka:: OÚ 3714-1491