Reakce na zvýšení ceny tepla pro klienty Novoměstské teplárenské, a.s.

Rubriky: Noviny
Aneta Linková  Sdílet článek na nebo

Komentář starosty města Michala Šmardy.

Reakce na zvýšení ceny tepla pro klienty Novoměstské teplárenské, a.s.

Reakce na zvýšení ceny tepla pro klienty Novoměstské teplárenské, a.s.

Novoměstská teplárenská, a.s. (dále NT) oznámila svým klientům (vč. města) zvýšení ceny tepla od 1. ledna nadcházejícího roku. Jedná se o dramatické zvýšení na částku 1000 Kč bez DPH, tedy 1100 Kč s daní.

V posledních týdnech jsem vedl intenzivní jednání s vedením Novoměstské teplárenské.
Z jejich vyjádření bylo zřejmé, že již není možné předpokládat, že se v krátké době podaří zajistit nižší ceny plynu, který je základní vstupní komoditou pro výrobu tepla v jejich teplárně.

Podařilo se dohodnout změnu ve struktuře koncepčních kroků společnosti. Tato změna vedla k tomu, že v příštím roce bude provedena rekonstrukce zařízení na výrobu elektrické energie. To umožnilo snížení ceny o přibližně 15% z původně plánované ceny 1150-1200 Kč bez DPH. V dlouhodobém výhledu je však třeba přijmout i další kroky ke stabilizaci dodávek plynu, a tím i cen tepla. Předseda představenstva společnosti mi představil novou koncepci nákupů suroviny a plán postupné obměny výrobních zařízení společnosti.

Vysvětlil mi zároveň celkovou strategii, která povede ke snížení cen hluboko pod současnou úroveň. Tato strategie má již v prvním pololetí nadcházejícího roku umožnit nejen snížení ceny, ale i možnost její dlouhodobější fixace, v případě zájmu klienta.

Město je připraveno společnosti pomoci v realizaci této strategie prostřednictvím využití finančních nástrojů, které má ve vztahu k Novoměstské teplárenské k dispozici.

Město je klíčovým klientem Novoměstské teplárenské. Jako starosta musím současně hájit zájmy našich občanů a hledat schůdné cesty k řešení nepříjemných situací. Požádal jsem proto předsedu představenstva Novoměstské teplárenské, a.s., aby město mohlo mít svého zástupce v dozorčí radě společnosti. Zároveň jsem požádal o pravidelné konzultace o situaci ve společnosti, vývoji trhu s plynem a realizaci plánovaných kroků.

Přijetí těchto nabídek ze strany Novoměstské teplárenské umožní aktivnější zapojení města do řešení problémů, podporu rozvoje NT a dalšího rozvoje teplárenské infrastruktury, a to včetně využití zmíněných podpůrných nástrojů ze strany města.

Navrhnu radě města a zastupitelstvu, abychom zároveň přijali sadu opatření ke zmírnění sociálních dopadů zvyšujících se cen energií na novoměstské obyvatele. Zejména se jedná o neprodlenou realizaci těchto kroků:

– nájemníkům v městských bytech rozložíme v případě potřeby náklady do více let, prostřednictvím nižšího růstu záloh a následného rozložení případného nedoplatku do delšího časového období. Jednorázově by to mělo znamenat zvýšení záloh o mnohem nižší částku (maximálně o 400 Kč), přičemž většině nájemníků nebude nutné zvyšovat zálohy z důvodu bezpečně nastavených výší záloh a díky úsporným opatřením realizovaným v posledních letech

– v objektu DPS a KODUSu nebudou zálohy zvyšovány vůbec (zde se cena plynu pro příští rok nemění, je nakoupena v rámci společných nákupů městem)

– doplníme program Fondu rozvoje bydlení o možnost úvěru pro SVJ, případně vlastníky nemovitostí, na úhradu nákladů spojených s bydlením (energie, teplo) tak, aby i zde byla možnost rozložit mimořádně zvýšené krátkodobé náklady do delšího časového období (až 5 let)

– v individuálních případech umožníme využití mimořádné výpomoci z prostředků města

Děkuji za spolupráci na přípravě uvedených opatření předsedovi představenstva NT a.s. panu Pekárkovi, MSc., panu místostarostovi Markovi, členům rady města NMNM, odpovědným úředníkům, a za konzultace jsem též vděčný Mgr. Ivaně Kadlecové, jako zástupkyni části klientů NT.

Věřím, že společně se dokážeme poprat s nepříjemnými důsledky turbulentní krize na energetickém trhu, stejně jako zvládáme ostatní problémy, které dnešní těžká doba přináší.

Michal Šmarda

starosta

 
Dotazník