Pozemky v Pohledci jsou na prodej

Rubriky: Noviny
Kryštof Benoni  Sdílet článek na nebo

Výběrové řízení bude 18. 4.

Pozemky v Pohledci jsou na prodej

Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby nepodnikající, které složí – převedou na depozitní účet města Nové Město na Moravě vedeného u KB a.s. č.ú.: 6015-1224751/0100 pod v.s. 31120335 popř. hotově na pokladně Městského úřadu Nové Město na Moravě, nejpozději dne 18.4.2018 do 10 hodin jistinu ve výši 20.000 Kč, a pouze osoby, jež nemají vůči městu žádné finanční závazky.

Prodej nabízených nemovitých věcí bude proveden veřejným výběrovým řízením na každý jednotlivý pozemek formou „dražby“. Ta probíhá tak, že zájemci o koupi nemovitých věcí, kteří se zúčastní výběrového řízení, podávají v průběhu výběrového řízení své nabídky. Výběrové řízení na každý jednotlivý pozemek končí podáním nejvyšší nabídky. O průběhu řízení bude sepsán protokol s uvedením jména vítězného zájemce, který bude následně předložen Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě ke schválení.

V případě, že schválený zájemce neuzavře kupní smlouvu v termínu do 30 dnů ode dne doručení výzvy nebo písemného návrhu kupní smlouvy nebo dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy z důvodu nezaplacení kupní ceny, se složená jistina zájemci nevrací. Veřejné výběrové řízení se na předmětný pozemek v takovémto případě bude opakovat v náhradním termínu.

Výběrové řízení se bude konat 18.4.2018 v 15.30 hod. v budově sídla Městského úřadu v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IV. NP, v zasedací místnosti. Povinná prezentace všech zájemců bude zahájena ve 14.45 hod. a ukončena v 15.25 hod. téhož dne.

Současně před výběrovým řízením předloží zájemci kopii platebního příkazu nebo pokladní doklad a své kontaktní údaje (e-mail, tel., r.č.) za účelem případného vrácení složené jistiny. Účastníkům, kteří nebudou ve výběrovém řízení úspěšní, se složená jistina do 30 dnů ode dne konání výběrového řízení vrací. Složená jistina se u vítězného zájemce započítává do kupní ceny. Každý zaregistrovaný zájemce draží sám za sebe, nikoliv ve prospěch třetí osoby, příp. ve prospěch třetí osoby na základě ověřené plné moci. Každý zúčastněný zájemce může vydražit pouze jeden nabízený pozemek s tím, že se již nemůže zúčastnit dražby dalších nabízených pozemků.

O výsledku výběrového řízení bude vítězný zájemce informován písemně, a to formou protokolu v den konání výběrového řízení.

Ostatní podmínky prodeje

  1. Kupní cena bude na základě kupní smlouvy na příslušnou nemovitou věc kupujícím uhrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího ve lhůtě do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Kupující podá u příslušného finančního úřadu přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a vyměřenou daň zaplatí, rovněž tak kupující hradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Schválení prodeje vítěznému zájemci – kupujícímu podléhá dle příslušných ustanovení zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rozhodnutí Zastupitelstva města Nové Město na Moravě.

  1. Kupující se v kupní smlouvě zaváže zkolaudovat stavbu RD do 5 let ode dne podpisu kupní smlouvy pod sankcí zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 % z kupní ceny při nedodržení této podmínky.

  1. V kupní smlouvě bude zřízeno ve prospěch města předkupní právo jako právo věcné. V případě akceptace předkupního práva městem bude pozemek vykoupen za stejnou kupní cenu, za kterou byl pozemek prodán. V případě, že na předmětném pozemku bude již realizována stavba (příp. i rozestavěná), bude její cena stanovena znaleckým posudkem.

Město si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to bez udání důvodu.

Bližší informace zájemcům podá odbor správy majetku města a odbor investic MÚ Nové Město na Moravě, kontaktní osoba: Ing. Taťána Vinklerová, tel. 566 598 365 (k prodeji nemovitostí), Miloš Hemza, tel. 606 725 513 (k technické infrastruktuře).