Jaký bude rok 2021?

Rubriky: Noviny
Kryštof Benoni  Sdílet článek na nebo

Rozhovor s místostarostou Stanislavem Markem

Jaký bude rok 2021?

Zastupitelstvo koncem listopadu schválilo rozpočet na rok 2021. Co bude podle vás nejdůležitější investice?

Pro příští rok bylo schváleno do investiční oblasti 89 mil. Kč. Tato částka je složena z mnoha investic menšího rozsahu. Největším objemem by mělo být zasíťování Centra služeb a řemesel. Realizace této investice bude za předpokladu získání dotace.

Důležité bude, aby se dokončila modernizace specializovaných učeben na I. ZŠ. V letošním roce byla dokončena stavební část, která byla zkolaudována. Druhá etapa zahrnuje dodávku vybavení výpočetní technikou a nábytkem. Zde však máme avizováno od dodavatele, že z důvodu dopadu covid-19 váznou dodávky zejména ze zahraničí.

Další investiční akcí asi za 7 mil. Kč je rekonstrukce ul. Drobného. Z hlediska bezpečnosti dětí a osob pohybujících se po ul. L. Čecha bude vybudován nový chodník a přechod před II. ZŠ včetně parkovacích míst u této školy. Důležitá pro bezpečnost silničního provozu je také připravovaná okružní křižovatka na ul. Masarykova, Křičkova a Soškova. V příštím roce by mělo být zahájeno odkanalizování další místní části Hlinné.

V příštím roce by se měly realizovat i investiční akce, které mají velký význam pro obyvatele v daných lokalitách, nejsou však v porovnání s výše uvedenými tak nákladné.

Jak se na hospodaření města podepsal covid-19?

Dle informací z finančního odboru je v současné době předpokládán propad v příjmech 18 milionů korun. Tato částka však byla částečně kompenzována vládním opatřením ve výši 12,5 mil. Kč. Skutečný dopad za rok 2020 do rozpočtu města bude možné vyhodnotit až v prvních měsících roku 2021.

Vy sám jste nemoc prodělal, jak byste popsal tuto zkušenost?

Bohužel jsem toto onemocnění prodělal. Počáteční vývoj nemoci nebyl nijak komplikovaný. Po týdnu však došlo během osmi hodin k rychlému zhoršení zdravotního stavu. Měl jsem obrovské potíže s dýcháním. Nikomu bych podobné zkušenosti nepřál. Nezbývalo tedy než si zavolat rychlý převoz a následovala hospitalizace v novoměstské nemocnici. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem zdravotníkům, kteří se nejen o mě, ale i o ostatní pacienty starali.

Rozhovor děláme ve chvíli, kdy opět hrozí zpřísnění protiepidemických opatření. Je na místě?

Dle mého osobního názoru problematika řešení všech opatření měla být nastavena jiným systémem, než doposud v našem státě probíhal. Vytvořil bych tým odborníků z jednotlivých krajů, kteří by v případě vyhlášení nouzového stavu navrhovali vládě i Parlamentu varianty řešení vzniklých situací v jejich regionech. Tyto návrhy by vláda měla možnost přijmout, nebo je neakceptovat. V tom případě by veškerá zodpovědnost padala na bedra vlády. V našem státě je to především politická záležitost. Z mého pohledu se mi nelíbí obrovská mediální kampaň, kdy zejména senioři jsou těmito zprávami a mnohdy protichůdnými informacemi stresováni.

Když si vzpomenete na minulý rok, co se vám vybaví?

V lednu došlo k pojmenování ulice po rodině Bradyových. Měly následovat další akce k 75. výročí ukončení 2. světové války. Bohužel z plánovaných akcí nebylo možné žádnou uskutečnit. Společenský život byl ovlivněn epidemiologickou situací. Poděkování si zaslouží všichni, kteří se aktivně zapojili do šití roušek a jejich distribuce. V této vypjaté situaci jsem měl pocit, že po dlouhé době se lidé více semkli, a vnímal jsem i větší ohleduplnost. Mám dojem, že se bohužel situace vrací do starých kolejí.

Z investic bych jmenoval dokončení Sportovní haly, rekonstrukci Tyršovy ulice včetně nových parkovacích míst. Byla dokončena kanalizace v Petrovicích a v rámci dotačního titulu z MAS Zubří země byla zrealizována cyklostezka propojující Novou Ves s Novým Městem. Zaznívaly dotazy, proč zrovna tato cyklostezka se budovala ve spolupráci s obcí, která není místní částí Nového Města. Jedním z důležitých kritérií získání dotace bylo právě propojení obcí v regionu. Nová Ves byla připravena na tento dotační titul a dokázala velice rychle vypořádat vlastnické vztahy k dotčeným pozemkům.

Co byste si přál do nového roku?

Tak jako v minulosti, tak i na příští rok přeji všem pevné zdraví. Zvláště v této složité situaci si určitě každý z nás uvědomujeme hodnotu svého zdraví. Stejně důležité jsou i mezilidské vztahy. Přeji všem velkou dávku trpělivosti a víry. Díky těmto základním hodnotám se realizace našich přání mohou stát reálnými.