Jaký bude letošní školní rok?

Rubriky: Noviny
Aneta Linková  Sdílet článek na nebo

Přečtěte si rozhovory s řediteli škol.

Jaký bude letošní školní rok?

Ředitelé novoměstských škol s napětím vyhlížejí příští měsíce, kdy se ukáže, jestli bude možné ve školách vyučovat tak jako před pandemií.

Jisté je zatím jen to, že nikdo neví.

Kryštof Benoni vyzpovídal ředitele škol v půlce srpna 2021.

 

Otto Ondráček, I.ZŠ

Jak probíhají přípravy na nový školní rok?

Řekl bych, že z hlediska protiepidemických opatření jsou přípravy na nový školní rok trochu nejasné. V tuto chvíli nevíme, která nařízení budou platit a která budou jen doporučená. Zatím jsou návrhy Ministerstva zdravotnictví České republiky v připomínkovém řízení. Konečné řešení bychom měli znát po zasedání vlády, které by mělo proběhnout 16. 8. 2021. Nejasnosti jsou zejména v oblasti homogenity žáků (tzn. zda může docházet např. ve volitelných předmětech k promíchávání žáků jednotlivých tříd), zda bude vyžadována teplá voda ve třídách, jaký postup bude u žáků, jejichž rodiče odmítají, aby dítě bylo testované atd. Navíc je tu samozřejmě otázka, jaká bude covidová

situace po prázdninách. 

 

Takže jste prostě jen ve střehu? 

Nenazval bych to ve střehu, ale určitě budeme pozorně monitorovat veškeré pokyny a informace MZ a MŠMT ČR v této oblasti. V tuto chvíli máme vše připravené tak, abychom od září začali nový školní rok prezenční výukou. Pokud bude zapotřebí, jsme připraveni v klidu zakomponovat všechny připomínky do protiepidemických opatření, kterými se budeme řídit. Myslím si, že situace, která byla v loňském roce, by letos už neměla nastat.

 

Je jasné alespoň to, zda a jak budou děti ve škole testovány?

Testování by mělo proběhnout ve dvou vlnách. 1. září budu testováni žáci 2. až 9. ročníku, 2.

září žáci 1. tříd. Druhé kolo se pak následně uskuteční 6. a 9. září. Naši žáci budou testováni

antigenními testy.

 

Jak se na žácích podepsala dlouhá distanční výuka?

Musím říct, že toto období bylo velmi náročné nejen pro žáky a učitele, ale i pro rodiče. Chtěl

bych jim všem touto cestou poděkovat za odvedenou práci. Velké uznání patří zejména rodičům nižších ročníků, kteří kromě vlastní práce pomáhali svým dětem zvládat i školní povinnosti.

 

Jak se na žácích podepsala distanční výuka?

Říci, že negativně, by asi nebylo zcela objektivní. Je těžké sdělit jednoznačné hodnocení, neboť je to velmi individuální. Někteří žáci si distanční výuku pochvalovali, vyhovoval jim způsob výuky, jiní s ní měli problémy, obtížně ji zvládali, protože jim chyběl např. osobní kontakt s vyučujícím, se spolužáky, u některých byl velký problém, aby se vůbec zapojili do výuky. Takže zde bych se bránil jakékoliv paušalizaci. To, co je ale zřejmé a zcela jasné, je fakt, že distanční výuka nedokáže zcela nahradit prezenční. Co se týká množství probrané a zvládnuté látky, jsem přesvědčen, že se to v určitém časovém horizontu dá vždy dohnat. Tam bych neviděl až tak velký problém. Obavy mám spíš z pracovních návyků a dovedností, které zcela určitě dlouhé období distanční výuky velmi ovlivnilo.

 

Co nového čeká I. ZŠ v tomto školním roce?

Po třech letech se konečně podařilo dokončit školní nástavbu. Od září budou mít žáci hned několik nových odborných pracoven. Jsou to učebny přírodopisu, zeměpisu, tři odborné pracovny cizích jazyků, fyziky a chemie, výpočetní techniky a dílny. Řešíme ještě drobné závady, ale věřím, že do začátku školního roku vše zvládneme.

 

Co to žákům přinese?

Zcela jednoznačně to zkvalitní výuku. Učitelé budou moci věci, o kterých učí, také názorně předvést, což je u předmětů jako chemie, fyzika a výpočetní technika zcela zásadní faktor k pochopení látky.

 

Mohou se děti těšit třeba i na nové učitele?

Ano, z důvodu odchodu do důchodu došlo k obměnám v pedagogickém sboru. Musím říct, že mám velkou radost zejména z mladých učitelů, kteří od září začnou na naší škole vyučovat. Jsou plní elánu a nadšení a mají velké plány. Jejich entuziasmus mi vlil do žil optimismus. Myslím, že tito mladí lidé jsou důkazem toho, že to s naším školstvím do budoucna nebude tak špatné.

 

Tomáš Augustýn, II. ZŠ

 

Všiml jsem si, že po škole se pohybují dělníci. Co opravujete?

Dokončujeme rekonstrukci tří učeben. Jedná se o přípravnu pro naše dílny, o jazykovou učebnu a učebnu fyziky. Ty se mění kompletně včetně podlah, nábytku, vybavení, pomůcek a interaktivních tabulí. V učebně fyziky budou také měřící sady pro žáky a v přípravně dílen budou nové a lepší stroje. V učebně fyziky se tak budou moci studenti přímo z lavice například připojit k testovacím elektrickým obvodům a různým měřícím zařízením. Interaktivní tabule jsou velmi užitečné při výuce jazyků. Co se té přípravny týče, tak ta bude spíš pro vyučujícího, který si před hodinou potřebuje připravit materiál, se kterým potom budou žáci pracovat. Například nařezat dřevo či opracovat jiné materiály. Jinak jsme ve škole dělali klasické údržbové práce, jak je o prázdninách obvyklé. Ve třech třídách jsme vyměnili podlahové krytiny a vymalované je celé jedno patro. Město před školou také opravuje chodník a buduje nový přechod, což by mělo výrazně zvýšit bezpečnost našich žáků.

 

Rekonstrukce tříd, o kterých jste hovořil, byla naplánovaná již několik let. Co by ještě škola potřebovala zrekonstruovat či upravit?

 

Plánujeme opravu kanalizace, která je už velmi potřebná, protože je v havarijním stavu. Zna- mená to odpojit celou školu od odpadů a je to práce zhruba na 6 týdnů. První etapu plánujeme na příští léto. Chtěl bych také zlepšit prostor před vchodem do budovy a školní dvorek. Z mého pohledu je tam málo zeleně a stínu. U vstupu také chybí mobiliář, jako jsou lavičky nebo nějaké herní prvky pro děti. Další problém v naší budově je kapacitní. Tříd máme tak akorát, a pokud by byl o naši školu větší zájem a přibylo by dětí, neměli bychom je už kam dát. No a samozřejmě je tu ještě škola v Pohledci. Tam bychom rádi udělali půdní vestavbu, která by sloužila jako učebna a družina. Škola má také velkou zahradu, která je ale úplně prázdná. Chceme ji vybavit pro tělesnou výchovu a pohybové aktivity školní družiny. Čili práce je před námi hodně.

 

Co chystáte nového do tohoto školního roku?

Po loňsku bude nové už i to, že se snad již vrátíme k běžné prezenční výuce. Učitelé standardně začínají nový školní rok tak, že zjišťují, co z nabytých znalostí a dovedností žáci udrželi přes prázdniny, a podle toho nastavují další tempo výuky. Letos to bude o něco zajímavější, protože loňský rok byl velmi náročný pro všechny. Čeká nás také přepracovávání školního vzdělávacího programu, což je zjednodušeně řečeno plán výuky, který si každá škola vypracovává sama v souladu s rámcovým vzdělávacím plánem, který stanovuje MŠMT. Ten je nyní vydán nový a ukládá školám věnovat větší prostor IT gramotnosti, posílení výuky informatiky a naopak ubírá v některých předmětech na učivu i počtu hodin. Pro letošní rok mimo jiné uvažujeme o zavedení závěrečných ročníkových prací pro deváté třídy. To je praxe, která se v řadě škol velmi osvědčila. Žáky to vede k samostatné práci a učitelé jsou často překvapeni, co někteří z nich dokáží vyprodukovat.

 

V jaké kondici zanechal covid váš učitelský sbor?

Učitelé zažili perný rok. Byli často pod velkým tlakem rodičů, protože ten pohled na věc byl mnohdy velmi odlišný. Vysvětluji si to tak, že rodiče mají zidealizovanou představu o efektivitě online výuky. Při té jsou však děti většinu času pasivní, a jakmile mají už několikátou online hodinu, tak je jejich pozornost už téměř nulová. Aby byla výuka efektivnější, je potřeba naředit výklad různými úkoly a samostatnou prací. V tu chvíli ale měli rodiče dojem, že učitelé nic nedělají, jenže opak je pravdou. Ty úkoly bylo třeba vymyslet, opravit a zpracovat, a to učitelům dalo opravdu hodně práce.

 

Jak velký propad vědomostí po téměř roce distanční výuky očekáváte u žáků?

Já si nemyslím, že by děti něco nestihly zásadního probrat. Obávám se ale toho, že to učivo nebude dostatečně zafixované. To ale lze vyřešit. Rozhodně nemám strach z toho, že by žáci, kteří prošli distanční výukou, měli mít nějaké problémy nebo zůstat nevzdělaní, jak se občas objevuje v médiích. Ano, zhoršily se jejich návyky, ale to je krátkodobá záležitost, kterou vyřeší to opětovné nastavení obvyklého režimu.

 

Jak fungoval Školní sportovní klub? A pojede letos normálně, nebo je nabídka sportů nějak omezená…

Školní klub bohužel musel většinu svých aktivit rušit. O to více mne těší, že o prázdninách již mohl vyrazit na několik tradičních soustředění. V začínajícím školním roce chceme navázat na roky minulé, opět nabídnout bohaté možnosti sportovního vyžití, a pokud bude mezi dětmi prvního stupně zájem, tak rozšířit činnosti o miniházenou.

 

Závěrem mi dovolte poděkovat všem aktérům vzdělávání v naší škole, tedy žákům, zaměstnancům a rodičům, za první společný rok, který byl pro všechny náročný jako žádný před ním.

 

Jiří Maděra, Gymnázium V. Makovského

 

Jak hodnotíte minulý školní rok?

Loňský školní rok byl velmi náročný. Přinesl mnoho nových forem práce, které byly někdy složitější a méně radostné, někdy ale naopak obohacující. A to jak pro žáky, tak pro učitele.

 

Jaká pozitiva podle vás distanční výuka přinesla?

Velmi se zlepšila schopnost žáků i učitelů pracovat s IT technologiemi. Přineslo to také nové přístupy a nové metody práce. Řekl bych, že pozitivní byla i nutnost lépe si organizovat svůj čas. A to platí opět stejnou měrou pro učitele i žáky.

 

Ředitelé obou základních škol příliš pozitiv na distanční výuce nenašli. Myslíte, že to je tím, že na základce jsou přeci jen menší děti, které si nedokáží tak dobře rozvrhnout práci jako studenti gymnázia?

Já za tím vidím náročnou práci učitelů, kteří museli studenty hodně motivovat. Řada našich studentů to vzala pozitivně a snažila se, ale i u nás byli tací, kteří nechtěli komunikovat a bylo těžké je přimět k většímu nasazení. Naši žáci se například velmi dobře naučili čerpat informace z různých online zdrojů, zejména během vypracovávání písemných prací. To, co bychom standardně považovali za podvod, se z určitého úhlu pohledu dá brát jako snaha a zájem se něco dozvědět. Myslím, že i tyto momenty dětem prospěly a rozšířily jim obzory, stejně jako nám učitelům. Učíme se děti hodnotit nejen podle výsledků, ale podle jejich celkového přístupu a zájmu.

 

S čím vcházíte do nového školního roku. Na co jste připraveni?

Na konci června jsme si uplynulý rok nechali zhodnotit speciální analýzou, kterou pro nás dělá externí firma. Brzy očekávám výsledky a jsem zvědavý, co nám průzkum ukáže. V tomto roce jsme už připraveni na klasickou výuku a musím říct, že za největší zlo covidové éry považuji nemožnost potkávat se. Doufám, že to už se nebude opakovat. Musíme být ale připraveni na možný návrat distanční formy výuky. Naši učitelé jsou i na tuto možnost dobře připraveni, a pokud by opět přišel lockdown, zvládneme vše minimálně tak dobře jako v minulém školním roce. V loňském roce jsme pozastavili spolupráci s partnerskou školou v Polsku, letos bychom ji rádi obnovili. Chtěli bychom vypravit i zájezd do Velké Británie či do německy hovořících zemí.

 

Plánujete nějakou rekonstrukci v prostorách gymnázia?

Dlouhodobě máme velmi dobrou spolupráci s Krajem Vysočina, který uvolňuje prostředky na opravu budovy. V současné době se opravují zejména chodby, které jsou klenuté, a musíme zajistit jejich stabilitu. Ve třetím patře bude nová dlažba, ale rádi bychom v těch ostatních zachovali tu původní. To považuji za velmi důležité.

 

Škola Spolu

 

Nové Město na Moravě má třetí základní školu. Jmenuje se Základní škola Spolu a jejím zřizovatelem není město, ale novoměstský Spolek Jinak. Škola svým pojetím vzdělávání navazuje na činnost lesních klubů pro děti. Ty fungují na Novoměstsku již dva, jeden díky aktivitě Spolku Jinak přímo u novoměstského Koupaliště. Škola, podobně jako lesní kluby, se snaží děti přirozeně vést k samostatnosti a radostně vzdělávat a orientovat se ve světě plném informací. Ve Škole Spolu se neznámkuje a nesrovnává, podporuje se přirozená vnitřní motivace každého dítěte a chyba je považována za důležitou součást učení.

Děti se učí co nejvíce venku a přicházejí si na věci samy. Hejného matematika, splývavé čtení, kritické myšlení, badatelství a zážitková pedagogika jsou metody, které jsou škole blízké. Škola má v současnosti pronajaté prostory v ZUŠ Jana Štursy a SOŠ Nové Město na Moravě. Její provoz je financován z dotace MŠMT, školného a darů. A protože dotace MŠMT je první rok krácena na 60 %, tak škole aktuálně chybí v rozpočtu pro první rok 100.000 Kč. Novoměšťáci, podpořte prosím Novoměšťáky, kteří do toho šli a založili novou školu, novou možnost. Až do konce září běží na Darujme.cz kampaň na podporu škole s příznačným názvem: Tři, dva, jedna, teď. Škola Spolu startuje! Za každou korunu podpory moc děkujeme!

Jarka Šmídková, Základní škola Spolu