Je čas platit daně. Jak na to?

Rubriky: Noviny
Kryštof Benoni  Sdílet článek na nebo

Formulář daňového přiznání je možné podat v Novém Městě na Moravě.

Je čas platit daně. Jak na to?

Stejně jako předchozí roky se i letos rychle blíží zákonná lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období 2016. Termín pro jeho odevzdání v neprodloužené lhůtě je stanoven nejpozději na pondělí 3. dubna 2017. Jde-li o daňový subjekt, jehož daňové přiznání zpracovává a podává poradce (daňový poradce, advokát), lhůta se prodlužuje do 3. července 2017. Podmínkou je, aby příslušná plná moc udělená poradci byla doručena místně příslušnému správci daně do 3. dubna 2017.

Poplatníkům, kteří se rozhodnou osobně navštívit územní pracoviště finančního úřadu, jsou jeho pracovníci připraveni zabezpečit nezbytnou součinnost potřebnou k řádnému splnění jejich povinnosti odevzdat daňová přiznání.

Pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) za zdaňovací období (kalendářní rok) 2016 je k dispozici nový daňový formulář č. 25 5405/D MFin 5405/D – vzor č. 1.

Podání daňového přiznání, včetně jeho příloh, lze učinit též elektronicky, formou datové zprávy opatřené nebo neopatřené uznávaným elektronickým podpisem, a to ve tvaru a struktuře a za podmínek zveřejněných na webové adrese www.daneelektronicky.cz. Elektronicky lze daňové přiznání podat také prostřednictvím datové schránky. Daňové přiznání lze rovněž vyplnit na výše uvedené internetové adrese, přiznání vytisknout, podepsat a následně podat na územní pracoviště nebo jej doručit prostřednictvím poštovních služeb.

Od 1. ledna 2015 byl novelizován zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který v ust. § 72 odst. 4 uvádí, že pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen mimo jiné řádné a dodatečné daňové tvrzení učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu, to znamená podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, odeslanou prostřednictvím datové schránky nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. V tomto případě nelze podání potvrdit „e-tiskopisem“.

Dále je v ust. § 74 odst. 4 daňového řádu uvedeno, že pokud vada podání spočívá pouze v tom, že podání bylo učiněno jinak než elektronicky, ačkoliv mělo být učiněno elektronicky, hledí se na něj jako na podání bez vady, ale daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu dle ust. § 247a odst. 2 daňového řádu ve výši 2 000,- Kč.

V rámci aktivního přístupu daňové správy k veřejnosti bude zabezpečen pracovníky Územního pracoviště ve Žďáru nad Sázavou výběr daňových přiznání k dani z příjmů nejen na úřadě, ale i ve vybraných obcích. Územní pracoviště ve Žďáru nad Sázavou rozšiřuje úřední hodiny a místa pro odevzdání daňových přiznání následovně:

Úřední hodiny Územního pracoviště ve Žďáru nad Sázavou – oddělení vyměřovací:

 Od 06.03.2017 do 24.03.2017 – pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin

– úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin

– pátek od 8:00 do 14:00 hodin

Od 27.03.2017 do 31.03.2017 – pondělí až pátek od 8:00 do 17:00 hodin

03.04.2017 – pondělí od 8:00 do 18:00 hodin

Úřední hodiny Územního pracoviště ve Žďáru nad Sázavou – podatelna

– pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin

– úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:30 hodin

– pátek od 8:00 do 14:00 hodin

Úřední hodiny Územního pracoviště ve Žďáru nad Sázavou ve vybraných obcích:

 Nové Město na M. prostory městského úřadu 15.03.2017 8:00 – 16:00 hodin

–  prostory městského úřadu 29.03.2017 8:00 – 16:00 hodin

– Jimramov prostory úřadu městyse 22.03.2017 8:00 – 16:00 hodin

Pracovníci ÚzP nebudou v těchto obcích vybírat daňové povinnosti v hotovosti.

Jak správně zaplatit daň z příjmů:

  • Převodem z účtu u peněžního ústavu na účet Finančního úřadu pro Kraj Vysočina:

Fyzické osoby – číslo účtu 721-67626681/0710, variabilní symbol – rodné číslo poplatníka, konstantní symbol – 1148.

Právnické osoby – číslo účtu 7704-67626681/0710, VS – IČ PO, konstantní symbol – 1148.

  • Poštovní složenkou, která je k dispozici na každém poštovním úřadě. Použití této složenky je zpoplatněno dle ceníku poštovního úřadu.

  • Občané (fyzické osoby) mohou využít bezplatnou Poštovní poukázku A – doklad V/DS (tzv. daňovou složenku) pro placení v hotovosti daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání.

  • V hotovosti na pokladně Územního pracoviště ve Žďáru nad Sázavou.

Případné další informace k výběru daňových přiznání mohou poplatníci získat na telefonním čísle 566 652 311.

Bc. Jiří Kubík, v.r.

vedoucí oddělení

Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště ve Žďáru nad Sázavou